Polityka prywatności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ochrona Danych Osobowych w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie, będący jednocześnie Dyrektorem
Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie ul. Komitetu Obrony
Robotników 49, 02-146 Warszawa jest Administratorem Danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako Rozporządzenie) Administrator
Danych informuje, że:
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
OCHRONA ZDROWIA LUDZKIEGO PRZED NIEKORZYSTNYM WPŁYWEM SZKODLIWOŚCI
I UCIĄŻLIWOŚCI ŚRODOWISKOWYCH, TAK WEWNĘTRZNYCH, JAK I ZEWNĘTRZNYCH,
ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU CHORÓB, W TYM CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZAWODOWYCH;
1. Państwa dane osobowe są zbierane a następnie przetwarzane w celu
prowadzenia postępowań administracyjnych zgodnie z przepisami prawa.
2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych ze względu na Państwa
szczególną sytuację. Ograniczenia Państwa praw w tym zakresie wynikają z
przepisów odrębnych.
3. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
4. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu
a następnie w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W dniu 25 maja 2018 r. w Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Warszawie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, który jako
przedstawiciel Administratora Danych będzie dostępny pod adresem i nr telefonu
sat@gssewarszawa.pl, 22 650 15 63

Protection of Personal Data at the Border Sanitary and Epidemiological Station in Warsaw

The State Border Sanitary Inspector in Warsaw, being at the same time the Director of the Border Sanitary
and Epidemiological Station in Warsaw, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warsaw, is the Data Controller.
In accordance with Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, Official Journal of the EU, L 1 19/1 of 4 May 2016
(General Data Protection Regulation, hereinafter the Regulation)

the Data Controller informs that:
The purpose of processing personal data is:
TO PROTECT HUMAN HEALTH FROM ADVERSE EFFECTS

AND ENVIRONMENTAL NUISANCE, BOTH INTERNAL AND EXTERNAL,

PREVENTION OF DISEASES, INCLUDING INFECTIOUS AND OCCUPATIONAL DISEASES;

 

 1. Your personal data is collected and then processed for the purpose of administrative proceedings compliant with the law.
 2. You have the right to access, rectify, erase, limit the processing of your data, to object, to demand the cessation of processing
  and transfer of your data due to your specific situation. Restrictions on your rights in this respect result from separate regulations.
 3. If you consider that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation you
  have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection (PUODO).
 4. Your personal data will not be used for automated decision making, including profiling.
 5. Your personal data will be kept until the purpose is achieved and then for archival purposes in accordance with applicable laws.
 6. On 25 May 2018 at the Border Sanitary and Epidemiological Station a data protection officer was appointed in Warsaw,
  who as a representative of the Data Controller will be available at the address and telephone number

sat@gssewarszawa.pl, 22 650 14 63