Działalność lecznicza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJA DOTYCZACA REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH

W związku z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm ) podmioty lecznicze, lekarze oraz  pielęgniarki, fizjoterapeuci wykonujący działalność leczniczą, jako indywidualną praktykę nie są zobowiązani do przedstawienia organowi prowadzącemu rejestr, opinii sanitarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Ponadto, informujemy, że Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie, uprawniony jest do dokonywania ocen sanitarnych w trybie sprzedaży usług zleconych, stosownie do art. 36 ust. 3b Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).

Sporządzenie takiej opinii może być poprzedzone wizją lokalną obiektu w niezbędnym zakresie.

Treścią opinii sanitarnej może być ocena spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).

 

Przed wizytacją :

1. Należy dokładnie zaznajomić się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595).

2. Należy opracować procedury higieniczno-sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami, które będą odpowiadały zakresowi wykonywanych świadczeń w placówce.

 

Procedury higieniczno-sanitarne, wymagane w placówkach to m.in.:

  • higieniczne mycie i dezynfekcja rąk
  • postępowanie po ekspozycji
  • sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń
  • dezynfekcja, mycie oraz sterylizacja narzędzi i sprzętu medycznego
  • postępowanie z brudną bielizną
  • postępowanie z odpadami medycznymi
  • kontrola wewnętrzna w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych