Działalność import/eksport

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

               

Informacja dla importerów oraz wszystkich współpracujących korzystających

z odprawy na przejściu granicznym Warszawa-Okęcie

oraz odpraw dokonywanych w Urzędach Celnych na terenie m. st. Warszawy

 

Granicznej kontroli sanitarnej podlegają środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, które importowane są z państw trzecich i wprowadzane do obrotu na terytorium RP. Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością znajdujące się w ww. wykazie.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego przywieziona na terytorium RP z innego państwa członkowskiego nie podlega granicznej kontroli sanitarnej.

Graniczną kontrolę sanitarną przeprowadza się poprzez ocenę dokumentacji, oględziny partii towarów  oraz poboru prób.

Pobór prób do badań laboratoryjnych dokonywany będzie w przypadkach szczególnych tj. podejrzenia co do jakości zdrowotnej zaimportowanego towaru oraz z uwzględnieniem określonej częstotliwości w przepisach unijnych. Badania laboratoryjne wykonuje się w kierunku: zanieczyszczeń chemicznych i mikrobilogicznych żywności oraz fizykochemicznych w przypadku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Graniczne kontrole sanitarne przeprowadzają państwowi graniczni inspektorzy sanitarni w przejściach granicznych oraz państwowi powiatowi lub państwowi graniczni inspektorzy sanitarni w miejscu przeznaczenia towarów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary.

W celu uzyskania  „Świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę” / CED, osoba odpowiedzialna za przywóz towaru, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia składa wniosek (w trzech egzemplarzach) o przeprowadzenie kontroli do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nie później niż na 48 godzin, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, przed planowanym przywozem.

Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych.

Wypełniony wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej/CED  można składać wyłącznie w Sekcji Granicznego Nadzoru Sanitarnego - Terminal Towarowy, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa.
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej Terminal Towarowy Lotnisko Chopina czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:35 (bez świąt), nr tel./fax 22 606-85-30 oraz 22 606-85-34.

Do ww. wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające identyfikację towaru, spełnienie wymogów jakości zdrowotnej oraz przeznaczenie do spożycia przez ludzi, np.:

•  certyfikat analiz mikrobiologicznych i chemicznych,
•  badania poziomu zawartości pestycydów, mykotoksyn, metali ciężkich oraz GMO,
•  skażeń promieniotwórczych (w przypadkach koniecznych),
•  badania kadmu i ołowiu (dotyczy wyrobów ceramicznych)
•  badania migracji globalnej (dotyczy wyrobów z tworzyw sztucznych)
•  certyfikat potwierdzający numer partii produkcyjnej i termin przydatności do spożycia/ data minimalnej trwałości,
•  dokumenty przewozowe i fakturę.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Celnymi w zakresie kontroli sanitarnej, po uzgodnieniu z Urzędem Celnym, przekazanie go pod nadzór właściwemu inspektorowi sanitarnemu wewnątrz kraju.

W takich przypadkach wymagane będzie dodatkowo:
- podanie dokładnego adresu miejsca przeznaczenia partii towaru lub miejsca jej składowania,
- adresu urzędu celnego, w którym zostanie dokonana ostateczna odprawa,
- podanie adresu właściwej terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Opłaty związane z przeprowadzeniem granicznej kontroli sanitarnej ponoszą przedsiębiorcy zgodnie  z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności .

Opłatę za czynności kontrolne należy dokonać przelewem na konto Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie NBP Oddział Okręgowy w Warszawie nr rachunku 67 1010 1010 0094 3622 3100 0000 lub uiścić gotówką w punkcie kasowym, zlokalizowanym w siedzibie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w budynku PP „Porty Lotnicze" Sonata, ul. Komitetu Obrony Robotników 49.

Graniczna kontrola sanitarna  nie obejmuje towarów przywożonych lub wywożonych w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, m.in. w celu wykonania badań lub doświadczeń albo w celach reklamy. Wynika to z art. 79 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Terminal Towarowy Lotnisko Chopina w Warszawie przy ul. Wirażowej 35,  jest wyznaczonym punktem kontroli granicznej (BCP) tylko i wyłącznie przesyłek dostarczanych transportem lotniczym.

Wykazy wszystkich wyznaczonych punktów kontroli granicznej (BCP), miejsc docelowego przeznaczenia (OT) oraz Punktów kontroli (CP) znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl
w zakładce Działalność gospodarcza/Import i eksport.