Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oświadczenie o dostępności

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP GSSE w Warszawie

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– brak odpowiedniej struktury odnośników

 Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Bober, informatyk@gssewarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 226502533. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

1. Budynek, w którym mieści się siedziba główna Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie –  ul. Komitetu Obrony Robotników 49

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Komitetu Obrony Robotników 49.

Przy wejściu do budynku zlokalizowany jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście jest zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest winda.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

2. Budynek, w którym zlokalizowany jest punkt granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – ul. Żwirki i Wigury 1.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Żwirki i Wigury 1, terminal A, wejście D i E

Przy wejściu do budynku brak jest pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych

W budynku jest winda i schody ruchome

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku są pętle indukcyjne.

W budynku w windach są oznaczenia w alfabecie brajla

Przed budynkiem zainstalowane są pylony informacyjne PRM

Warszawskie lotnisko posiada  certyfikat "Obiekt bez barier"

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

3. Budynek, w którym zlokalizowany jest punkt granicznego nadzoru sanitarnego Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – ul. Wirażowa 35

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Wirażowej 1.

Przy wejściach do budynku brak jest pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

4. Budynek w Nowym Dworze Mazowieckim, w którym zlokalizowany jest punkt granicznej kontroli sanitarno-epidemiologicznej Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie – ul. Gen. W. Thommee 1A.

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Gen. W. Thommee 1A.

Przy wejściu do budynku brak jest pochylni i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramkami. Do siedziby GSSE w W-wie – tak.

W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest winda. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. (można wejść z psem asystującym)

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem zainstalowane są pylony informacyjne PRM

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla przy stanowiskach i telefonach SOS.