Działalność import/eksport

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

               

Informacja dla importerów oraz wszystkich współpracujących korzystających z odprawy na przejściu granicznym Warszawa-Okęcie

oraz odpraw dokonywanych w Urzędach Celnych na terenie m. st. Warszawy

 

UWAGA !!!

INFORMACJA DLA IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW

towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej

oraz PODMIOTÓW dokonujących opłat za przeprowadzone czynności kontrolne.

Szanowni Państwo, informuję, że od dnia 1 marca 2016 r. punkt kasowy znajdujący się w Punkcie Granicznej Kontroli Sanitarnej Terminal Towarowy „CARGO”

z o s t a j e   p r z e n i e s i o n y

do siedziby Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie przy ul. 17 stycznia 49 w budynku P.P. „Porty Lotnicze” Sonata.

Wpłaty gotówkowe można dokonywać tylko w tej lokalizacji, w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00

 Punkt kasowy znajduje się w pokoju 212 na II piętrze.

W celu dokonania należnej wpłaty należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do recepcji budynku i poczekać na pracownika GSSE (telefon wewnętrzny 25 33),  który będzie Państwu asystował.

Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić w PGKS Terminal Towarowy w celu odbioru wnioskowanych dokumentów.

Zachęcam Państwa do dokonywania opłat w formie przelewu na konto Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, co uprości realizację Państwa spraw.

Nr konta – 67 1010 1010 0094 3622 3100 0000

      Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie

      Krzysztof Skórczewski

 

Granicznej kontroli sanitarnej podlegają środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, które importowane są z państw trzecich i wprowadzane do obrotu na terytorium RP. Granicznej kontroli sanitarnej podlegają również materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością znajdujące się w ww. wykazie.

Żywność pochodzenia niezwierzęcego przywieziona na terytorium RP z innego państwa członkowskiego nie podlega granicznej kontroli sanitarnej.

Graniczną kontrolę sanitarną przeprowadza się poprzez ocenę dokumentacji, oględziny partii towarów  oraz poboru prób.

Pobór prób do badań laboratoryjnych dokonywany będzie w przypadkach szczególnych tj. podejrzenia co do jakości zdrowotnej zaimportowanego towaru oraz z uwzględnieniem określonej częstotliwości w przepisach unijnych i krajowych. Badania laboratoryjne wykonuje się w kierunku np.: zanieczyszczenia żywności, zawartości pestycydów, oraz napromieniania.

Graniczne kontrole sanitarne przeprowadzają państwowi graniczni inspektorzy sanitarni w przejściach granicznych oraz państwowi powiatowi lub państwowi graniczni inspektorzy sanitarni w miejscu przeznaczenia towarów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie wydaje świadectwo stwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych przez kontrolowane towary.

W celu uzyskania  „Świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę” / CED, osoba odpowiedzialna za przywóz towaru, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia składa wniosek (w trzech egzemplarzach, dla każdej partii towarów) o przeprowadzenie kontroli do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nie później niż na 48 godzin, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, przed planowanym przywozem.

Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wzorów wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej oraz świadectwa spełniania wymagań zdrowotnych.

Wypełniony wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej można składać wyłącznie w Punkcie  Granicznej Kontroli Sanitarnej - Terminal Towarowy Lotnisko Chopina, ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa.
Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej Terminal Towarowy Lotnisko Chopina czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00 (bez świąt), nr tel./fax 22 606-85-30 oraz 22 606-85-34.

Do ww. wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające identyfikację towaru, spełnienie wymogów jakości zdrowotnej oraz przeznaczenie do spożycia przez ludzi, np.:

•  certyfikat analiz mikrobiologicznych, chemicznych i biologicznych,

•  badania poziomu zawartości pestycydów, mykotoksyn, metali ciężkich oraz GMO,
•  skażeń promieniotwórczych (w przypadkach koniecznych),

•  certyfikat potwierdzający numer partii produkcyjnej  i termin przydatności do spożycia/ data minimalnej trwałości,

•  dokumenty przewozowe stwierdzające rodzaj środka transportu i fakturę.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Celnymi w zakresie kontroli sanitarnej, po uzgodnieniu z Urzędem Celnym, przekazanie go pod nadzór właściwemu inspektorowi sanitarnemu wewnątrz kraju.

W takich przypadkach wymagane będzie dodatkowo:
- podanie dokładnego adresu miejsca przeznaczenia partii towaru lub miejsca jej składowania,
- adresu urzędu celnego, w którym zostanie dokonana ostateczna odprawa,
- podanie adresu właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Opłaty związane z przeprowadzeniem granicznej kontroli sanitarnej ponoszą przedsiębiorcy zgodnie  z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności .

Opłatę za czynności kontrolne należy uiścić gotówką w punkcie kasowym, zlokalizowanym w siedzibie PGIS w Warszawie w budynku PP „Porty Lotnicze" Sonata, ul. 17 Stycznia 49 lub przelewem na konto Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie NBP Oddział Okręgowy w Warszawie nr rachunku 67 1010 1010 0094 3622 3100 0000,  a dowód wpłaty przedstawić przy odbiorze świadectwa.

Graniczna kontrola sanitarna  nie obejmuje towarów przywożonych lub wywożonych w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, m.in. w celu wykonania badań lub doświadczeń albo w celach reklamy. Wynika to z art. 79 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Lotnisko Chopina w Warszawie (Terminal „CARGO”) jest wyznaczonym miejscem wprowadzenia (DPE) tylko i wyłącznie dla potrzeb granicznej kontroli sanitarnej przesyłek dostarczanych bezpośrednio transportem lotniczym.

Wykaz miejsc wprowadzenia i punktów kontroli zgodnie z obowiązującymi poniżej rozporządzeniami znajduje się na stronie GIS